EROTICKÝ SEN na facebooku
Reklamační řád popisuje zásady a principy uplatňované při reklamaci dodávaného zboží. Tento reklamační řád nevylučuje ani neomezuje jakákoliv závazná zákonná práva zákazníka nebo jakákoliv práva zákazníka vůči prodávajícímu. Práva a povinnosti vyplývající se záruky poskytované na výrobky, se řídí zejména ustanoveními o Zvláštních ustanoveních o prodeji zboží v obchodě, §612 až §627 Občanského zákona.  

Jestliže se během záruční lhůty projeví na výrobku závada způsobená chybnou konstrukcí, zpracováním nebo materiálem, bude při splnění následujících podmínek vadný výrobek (nebo jeho součást či díly) bezplatně opraven nebo vyměněn za nový. Reklamovaný výrobek nebo reklamovaná část musí být kompletní a může být v původním obalu, ale nemusí. Záruka poskytovaná prodávajícím se nevztahuje na poškození způsobené ohněm, vodou, statickou elektřinou nebo jinou živelnou událostí, nesprávným používáním výrobku, opotřebením, mechanickým poškozením nebo neodborným nastavením, modifikací, opravou nebo nesprávným způsobem použití neslučitelným s návodem k použití, technickými normami či bezpečnostními předpisy platnými v České republice. Záruka se též nevztahuje na poškození výrobku skladováním mimo rozsah teplot od –20°C až 45°C. 

Dodavatel se zavazuje provést vyřízení reklamace (záruční opravy) do 30-ti kalendářních dnů ode dne převzetí písemného uplatnění reklamace včetně reklamovaného zboží. 

Jak postupovat 
Reklamace musí obsahovat: 
název reklamovaného zboží 
konkrétní popis závady 
reklamovaný výrobek nebo reklamovaná část 
kopii dokladu o koupi (faktura) 
záruční list (u příslušenství je záručním listem doklad o koupi – stačí kopie) 
adresu kam zaslat vyřízenou reklamaci a kontakt na Vás (telefon, email na Vás) 
Pokud reklamace nebude obsahovat tyto náležitosti, nemůžeme se touto reklamací zabývat. 


 V případě reklamace můžete zvolit dvě možnosti, postupujte dle popisu níže: 

 Zašlete výrobek na adresu - "kontaktní adresa". Přeprava je hrazena stranou prodávajícího. Jakmile budete vědět, kdy a kde zásilku budeme moci vyzvednout, kontaktujte nás. Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce. Ke zboží přiložte doklad o koupi. Vždy prosím použijte balícího papíru nebo kartonu, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů. Neposílejte zboží na dobírku, v takovém případě nebude zboží převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit. 

Ihned po obdržení zboží obdržíte reklamační protokol. 


Zboží musí být pro přepravu řádně zabaleno, tak aby nedošlo k jeho dalšímu případnému poškození.
 
Vadné nebo poškozené zboží bude vyměněno nebo bude vrácena kupní cena. 


Ke zboží musí být přiloženy veškeré listiny, které nakupující se zbožím obdržel, tedy například paragon, záruční list a jiné. 


Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. 


Zboží je z hygienických důvodů k reklamaci přijato pouze řádně vyčištěné. 


U zamítnutých reklamací mohou být účtovány náklady na reklamační řízení a manipulační poplatky. 


O vyřízení reklamace budete informováni e-mailem, případně SMS. Stejně jako při dodání objednávky budete informováni o expedici balíku a termínu doručení.